Omsætter klima og bæredygtighed i praksis

- det kan gøre en verden til forskel

Kim Buchhave Søgaard Ejer af Buchhave Rådgivning

Buchhave Rådgivning 

Klima, miljø og bæredygtighed er emner, som virksomheder skal forholde sig til, da det vil få stor betydning for virksomheders fremtid og eksistens.

Har du styr på det med klima, miljø og bæredygtighed?
Kan du tåle at miste kunder, fordi du mangler dokumentation?
Har du brug for at se nye muligheder for virksomheden med en styrket klima- og bæredygtighedsprofil?

Hvis ovennævnte spørgsmål udfordrer dig i din hverdag, er Buchhave Rådgivning din hjælp til:

 • at gøre klima og bæredygtighed forståeligt for dig og i din virksomhed
 • at komme på forkant og blive klar til at håndtere de stigende krav til dokumentation 
 • at styrke virksomhedens markedsposition gennem klima- og bæredygtighedsindsatser
 • at være virksomhedens ekspert på klima, miljø og bæredygtighed i hverdagen
 • at styrke virksomheden på strategisk niveau i bestyrelse eller advisory board

Buchhave Rådgivning arbejder ud fra en praktisk og holistisk tilgang, med fokus på hvad der giver mening og værdi for den enkelte virksomhed.


Søger du også efter en løsning?


Bæredygtighed, klima og grøn omstilling er emner og begreber der opleves som en "stor tung dør", man som virksomhedsleder mangler nøglen til at forstå og åbne op for.

De fleste små og mellemstore virksomheder (SMV) har et naturligt fokus på drift, og mangler overskud, tid, viden og kompetencer til også at overskue og forstå alt det der med bæredygtighed, klima og den grønne omstilling.

Min erfaring er, at denne specialiserede opgave udgør i omegnen af 5-10% af tiden for en fuldtidsansættelse i en gennemsnitlig SMV virksomhed. 

Det betyder, at opgaven faktisk forholdsvis lille, men ofte uoverskuelig, når man mangler viden og ekspertise til at løse den. 

Vil man fremover være interessant for sine kunder og sikre sig markedsfordele, gælder det om at være på forkant.    

Buchhave Rådgivning er som fagekspert din nøgle/medarbejder der er garant for at opgaven bliver løst, tilpasset det behov der er nødvendigt for netop din virksomhed.

Derved kan du og din virksomhed på en enkel måde få løst opgaverne omkring klima, miljø og bæredygtighed, samtidig med at du holder fokus på andre vigtige opgaver i virksomheden.


Sammen om opgaven


Buchhave Rådgivning giver en håndsrækning til dig, der rækker ud efter hjælp, til at få bæredygtighed og grøn omstilling på dagsordenen.

Buchhave Rådgivning hjælper med at sortere i og skabe overblik over de mange ord, begreber og forkortelser som f.eks. Verdensmål, Klimaregnskab, CO2, CSRD, ESG, LCA, SDG, Taksonomi, Svanemærke, FSC, PEFC, DGNB og miljøledelse, som vi bombarderes med i relation til klima, bæredygtighed og grøn omstilling.

Buchhave Rådgivning hjælper dig med, det der er relevant for netop din virksomhed, så du kommer på forkant med kravene fra lovgivningen og dine kunder.  Hvilket alt andet lige gør hverdagen mindre stressende og uoverskuelig.

Buchhave Rådgivning tilbyder:

 • Et tjek/screening af hvor "klimaklar" din virksomhed er i dag til at håndtere fremtidens udfordringer. 

 • At være din "wing man", og hjælp til at sætte mål og retning for virksomhedens klima- og bæredygtighedsindsats, så det bliver overskueligt, relevant og giver mening for den enkelte virksomhed.

 • Hjælp til at få skabt struktur og overblik over den nødvendige dokumentation og oplæring af medarbejdere. 

 • At løse opgaver med f.eks. klimaregnskab og indsatser i produktionen,  så det man siger, også svarer til, det man gør.

 • Hjælp til at indføre ISO 14001 miljøledelsessystem. Dette er især relevant hvis man allerede har implementeret ISO 9001.

 • Hjælp til at udarbejde virksomhedens bæredygtighedsrapport (ESG) og beskrive virksomhedens klima- og bæredygtighedsindsatser. Dette kan sikre fremtidige opgaver og styrke samarbejdet med kunder, og åbne op for evt. nye samarbejdspartnere.
 • At være virksomhedens fagekspert og tovholder på klima- og bæredygtighedsindsatser på daglig basis i dialog med kunder og leverandører.

 • At hjælpe med at finde løsninger og afsøge støttemuligheder til projekter og udvikling af virksomheden.

 • At være det bestyrelsesmedlem der styrker bestyrelsens kompetencer på bæredygtighedsområdet på strategisk niveau.

Bestyrelser mangler kompetencer


Den gængse bestyrelsessammensætning er i opbrud, for i horisonten venter nye udfordringer, som en del bestyrelser mangler kompetencer til at løse. 

Klima og bæredygtighed bliver morgendagens "hotte" emne og et vilkår for SMV bestyrelser at arbejde med, og det vil fremover omfatte meget mere end bare et CO2 regnskab.

Virksomhederne vil blive mødt med spørgsmål fra kunder, pengeinstitutter og revisorer til virksomhedernes grønne profil og udvikling, og der kommer meget mere fokus på afrapportering om menneskerettigheder, arbejdsmiljø, virksomhedsetik og værdikæder.

Hvis din virksomhed skal være blandt dem der er på forkant og "fremme i bussen", får du brug for at styrke kompetencerne på bæredygtighedsområdet i ledelsen og bestyrelse.

Hvis du har brug for at styrke din bestyrelse med viden og kompetencer på bæredygtighed, ESG på strategisk niveau, stiller jeg mig klar som kandidat til at varetage denne opgave. 

Jeg sender dig gerne mit bestyrelses CV.

Ved du

At bæredygtighed i henhold til Brundtland rapporten (1987) handler om at -

"opfylde de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare" 

Det stiller store krav til virksomheders brug af ordet/begrebet "bæredygtig" i ordets forstand. Derfor er det vigtigt, at man forholder sig kritisk til hvordan man benytter ordet i forhold til virksomhedens indsatser og profilering.

Bæredygtighed handler meget om cirkularitet.
Før i tiden var man meget bevidste om råvarernes værdi i byggeriet da de var en bekostelig ressource. 

Stabile og langtidsholdbare materialer og råvarer blev i større grad genbrugt og fik nyt "liv" i nye sammenhænge. 

Som følge af industrialiseringen og den teknologiske udvikling har vi opfundet mange "smarte" produkter og løsninger uden at tænke cirkularitet. Vi er blevet fanget af forbrug, overforbrug, køb og smid væk, hvilket er langt fra bæredygtigt. 

Vi skal fremadrettet tænke på holdbarhed, reparation og cirkularitet, så vi ikke kun fjerner råvarer og ressourcer fra jorden, uden at de kan genbruges, omdannes eller indgå i nye sammenhænge.


Om Buchhave Rådgivning

Jeg hedder Kim Buchhave Søgaard og startede Buchhave Rådgivning i 2022 med et mål, om at hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV) med at håndtere fremtidens udfordringer og krav vedr. miljø, bæredygtighed, klima og grøn omstilling, så virksomheder og produkter bliver et tilvalg frem for et fravalg af kunderne.


Jeg har samlet set 28 års erfaring fra både den offentlige og private
sektor, som driftsingeniør, projektleder, direktør og adm. direktør.

Jeg arbejder med bæredygtighed ud fra en pragmatisk og helhedsorienteret tilgang. Både i forbindelse med ledelse, strategi, mål, handling, produktion, økonomi, medarbejdere, kunder og kommunikation. 

Jeg har siden Brundtlandrapporten udkom sidst i firserne, haft en interesse for og erfaring med at løse opgaver i relation til klima- og bæredygtighed. Jeg har beskæftiget mig med en bred pallette af opgaver i relation til produktion, virksomhedsdrift, byggeri, by- og arealudvikling og ledelse. 

Mine faglige kompetencer understøttes af en Diplomuddannelse i ledelse samt diplom i Miljøledelse ISO 14001.

Gennem 6 år som direktør i en produktionsvirksomhed, har jeg erfaring med hvilke krav, der stilles fra kunder med stærke og toneangivende internationale brands til deres underleverandører. Krav der omfatter dokumentation af virksomhedens klimaindsatser, sociale ansvar og arbejdsmiljømæssige forhold (CSR/ESG).

Jeg har i 13 år arbejdet både som projektleder og direktør i byggebranchen, hvor jeg har "opbygget" stor viden og erfaring med byggeri og byggematerialer i et bæredygtigt og klimavenligt perspektiv. Herunder entreprenørernes udfordringer med at sikre dokumentation i forbindelse med LCA, EPD, Svanemærkning, Dansk Indeklima mærke samt DGNB. 

Herudover har jeg erfaring med dokumentation af sporbarhed i henhold til ISPM 15 og IPPC-kriterier. 

Gennem 14 år som driftsingeniør og leder i en kommunal teknisk forvaltning og driftsenhed har jeg opnået stor erfaring fra arbejdet med udbud, etablering og drift af byens grønne fællesarealer, alternative miljøvenlige driftsmetoder, samt gennemført infrastrukturprojekter med grønne klimaløsninger.  

Fra min tid som adm. direktør har jeg erfaring med det professionelle  bestyrelsesarbejde og har været medlem af advisory board i Billund Erhverv. 


Udvalg af kunder og samarbejdspartnere


Vi havde fornøjelsen af et forløb på 3 sessioner med Kim Søgaard fra Buchhave Rådgivning.

 • Første gennemgang fik vi en snak om mulighederne i koncernen, og hvor vi er i dag.
 • Anden session fik vi præsenteret de muligheder vi har på nuværende tidspunkt og kan arbejde videre med, samt en god dialog om hvilken retning vi skal gå som virksomhed.
 • Tredje session, var en præsentation til vores interne interessenter i en ”Bæredygtig Styrings Gruppe” / ”Sustainability Governance Group”.
SunAir Aviation Group, vil gerne takke Kim Søgaard for at være med til at fremme bæredygtighed i vores virksomhed.
Det har været med til at sætte gang i en masse tanker og ideer for vores fremadrettede arbejde.
Martin Fløe Bjerregaard

COO JoinJetKontakt